Razgovori za zaposlenje na Princess Cruises

IV nedjelja nastave
29.09.2014 - 03.10.2014

Akademski kalendar

Akademski kalendar za studijsku 2014/15 godinu

Raspored časova

Raspored časova za zimski semestar studijske 2014/15 godine

Konkursi

Konkursi za upis na doktorske i magistarske studije za studijsku 2014/15 godinu

Opšte novosti na Fakultetu za pomorstvo

Ovdje možete naći informacije važne sa sve studijske programe Fakulteta za pomorstvo

Odobren dodatni avgustovski ispitni rok

Na osnovu člana 18 stav 1 tačka 18, a u vezi sa članom 64 Statuta Univerziteta Crne Gore i članom 35 stav 4 Pravila studiranja na osnovnim studijama, Senat Univerziteta Crne Gore, odlučujući o zahtjevu Studentskog parlamenta br. 01-89 od 06.05.2014. godine, na sjednici održanoj 29.05.2014. godine, donio je

O D L U K U

1. ODOBRAVA SE DODATNI ISPITNI ROK u kome studenti mogu polagati najviše tri predmeta, od prijavljenih predmeta na početku 2013/14. godine, ili ukoliko su ostala najviše tri nepoložena, a prijavljena predmeta do završetka studija.

2. Dodatni ispitni rok će se organizovati u terminu od 20. do 29. avgusta 2014. godine.

     Prijavljivanje ispita vrši se u terminu od 04. do 11. jula 2014. godine.

3. Verifikacija ocjena za akademsku 2013/14. godinu izvršiće se najkasnije nedjelju dana prije početka studijske 2014/15. godine.

4. Visina naknade za ponovno polaganje ispita u dodatnom ispitnom roku utvrđena je odlukom Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore.

5. Za realizaciju ove odluke zadužuju se organizacione jedinice i samostalni studijski programi koji će po ovom pitanju blagovremeno održati sjednice Vijeća.

     Vijeće određuje predmete koje student ne može polagati po ovoj odluci.

     Preporučuje se organizacionim jedinicama i samostalnim studijskim programima da što racionalnije organizuju dodatni ispitni rok.

Broj: 08-734/1

Podgorica, 29.05.2014. godine

SENAT UNIVERZITETA CRNE GORE

Predsjednik

Prof. dr Predrag Miranovic

Attachments:
Download this file (avgustovski rok0001.pdf)Avgustovski ispitni rok[Odobren dodatni avgustovski ispitni rok od 20. do 29. avgusta 2014.]414 Kb

Prekid rada sajta Fakulteta za pomorstvo Kotor

Danas, 6. juna 2014. godine, došlo je do privremenog pada sajta Fakulteta za pomorstvo Kotor. Sajt je ponovo dostupan i vraćen u stanje kakav je bio prijepodne 5. juna 2014. godine. Neka obavještenja objavljena istog dana nijesu trenutno dostupna. Uskoro će biti ponovo objavljena. Zahvaljujemo na razumijevanju!

Javna odbrana magistarskog rada kandidata Milosa Trivica

Fakultet za pomorstvo u Kotoru daje slijedeće

O B A V J E Š T E NJ E

Miloš Trivić će javno braniti svoj magistarski rad ORGANIZACIONI DIZAJN I PONAŠANJE U FUNKCIJI OCJENJIVANJA UČINKA ZAPOSLENIH U SREDNJOJ POMORSKOJ ŠKOLI KOTOR dana 9. juna 2014. godine sa početkom u 11:30 sati (ponedjeljak ) u Sali za sjednice Fakulteta, pred Komisijom za odbranu u sastavu:

- Prof.dr Anđelko Lojpur, Ekonomski fakultet u Podgorici, predsjednik,
- Prof.dr Veselin Drašković, Fakultet za pomorstvo u Kotoru, član,
- Doc. dr Mimo Drašković, Fakultet za pomorstvo u Kotoru, mentor.

Kotor, 3. 06. 2014. god. 
Broj 03- 1300/1 

Fakultet za pomorstvo 

Postdiplomske magistarske studije

Javna odbrana magistarskog rada kandidatkinje Ane Bukilica

Fakultet za pomorstvo u Kotoru daje slijedeće

O B A V J E Š T E NJ E

Ana Bukilica će javno braniti svoj magistarski rad INTERPERSONALNI PROCESI I PONAŠANJE ZAPOSLENIH KAO PREDUSLOVI FUNKCIONISANJA LUKE KOTOR dana 9. juna 2014. godine sa početkom u 12:00 sati (ponedjeljak ) u Sali za sjednice Fakulteta, pred Komisijom za odbranu u sastavu:

- Prof.dr Anđelko Lojpur, Ekonomski fakultet u Podgorici, predsjednik,
- Prof.dr Veselin Drašković, Fakultet za pomorstvo u Kotoru, član,
- Doc. dr Mimo Drašković, Fakultet za pomorstvo u Kotoru, mentor.

Kotor, 3. 06. 2014. god. 
Broj 03- 1299/1

Fakultet za pomorstvo

Postdiplomske magistarske studije

Javna odbrana magistarskog rada kandidatkinje Dijane Vukasovic

Fakultet za pomorstvo u Kotoru daje slijedeće

O B A V J E Š T E NJ E

Dijana Vukasović će javno braniti svoj magistarski rad SOCIOPSIHOLOŠKI ASPEKTI ORGANIZACIONOG PONAŠANJA U POMORSTVU dana 9. juna 2014. godine sa početkom u 11:00 časova (ponedjeljak) u Sali za sjednice Fakulteta, pred Komisijom za odbranu u sastavu:

- Prof.dr Anđelko Lojpur, Ekonomski fakultet u Podgorici, predsjednik,
- Prof.dr Veselin Drašković, Fakultet za pomorstvo u Kotoru, član,
- Doc. dr Mimo Drašković, Fakultet za pomorstvo u Kotoru, mentor.

Kotor, 3. 06. 2014. god. 
Broj 03- 1298/1 

 Fakultet za pomorstvo

 

Postdiplomske magistarske studije

//