Studenti FZP na š/b Jadran

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, II upisni rok, za studijsku 2015/16

1. Prijave: 6. jul
2. Dodatni testovi: 7. jul
3. Upis: do 9. jul

Upis na osnovne studije

Na ovoj strani nalaze se sve informacije vezane za upis studenata, svih studijskih programa, prve godine osnovnih studija Fakulteta za pomorstvo Kotor (Kotor, Cetinje i Bar). Molimo sve kandidate da prate objavljene informacije! Pitanja u vezi upisa možete postaviti putem komentara na članke objavljene u ovom dijelu sajta, ili direktno preko objavljenih telefona.

Dodatni testovi za II upisni rok

Ko polaže dodatne testve?

Kandidati koji nijesu imali maturski, odnosno stručni ispit koji se polaže eksterno, mogu polagati testove iz dva predmeta bitna za savladavanje studijskog programa i na taj način ostvariti odgovarajući broj bodova. Izlazak na dodatne testove nije obavezan. Predmeti bitni za savladavanje svih studijskih programa, u navedenom smislu, na Fakultetu za pomorstvo u Kotoru su Matematika i Engleski jezik.

Gdje i kada se polažu dodatni testovi?

Dodatni testovi polažu se na Fakultetu za pomorstvo Kotor, u utorak, 7. jula 2015. godine, po sljedećem rasporedu:

 1. Matematika, 9:00-10:30;
 2. Engleski jezik,11:00-13:00.

Što je potrebno za polaganje dodatnih testova?

Na polaganju dopunskih testova ponijeti ličnu kartu, radi uvida, i uplaticu, koja se predaje, kao dokaz o uplati nadoknade za polaganja dopunkih testova.

Attachments:
Download this file (dt_eng.jpg)ENG[Primjer dodatnog testa iz Engleski jezik za upis od prošle godine]821 Kb
Download this file (dt_mat.jpg)MAT[Primjer dodatnog testa iz Matematike za upis od prošle godine]586 Kb

Predaja dokumenata na Konkurs - II upisni rok

Prijave na Konkurs za upis na I godinu osnovih studija podnijeti shodno upustvima iz ovog članka. Molimo sve kandidate da pažljivo pročitaju ovaj članak

I - Kada se podnose prijave?

Prijave na Konkurs podnose se u ponedjeljak, 6. jula 2015. godine od 9:00 do 14:00 sati.

II - Gdje se podnose prijave?

Prijave se podnose na Fakultetu za pomorstvo Kotor, Dobrota 36, Kotor, tel: +38232303188, +38267619111.

III - Ko se može prijaviti?

Kandidati koji su završili sljedeće srednje škole mogu se prijaviti na odgovarajuće studijske programe Fakulteta za pomorstvo Kotor:

 1. Pomorske nauke: gimnazija, pomorska, elektrotehnička, mašinska, saobraćajna, građevinska, geodetska, poljoprivredna, turistička, ugostiteljska, trgovinska i ekonomska škola.
 2. Menadžment u pomorstvu: gimnazija, ekonomska, turistička, ugostiteljska, trgovinska, saobraćajna, pomorska, brodarska, elektrotehnička, mašinska, gradjevinska, geodetska i poljoprivredna škola.
 3. Nautika: gimnazija, pomorska, mašinska, saobraćajna i brodarska škola.
 4. Brodomašinstvo: gimnazija, pomorska, saobraćajna, brodarska, mašinska, elektrotehnička, poljoprivredna (mašinski i tehnički smjer), gradjevinska i geodetska škola.

IV - Što se podnosi u prijavi?

Kandidat prilaže sljedeće dokumente:

 1. Prijavu -  koju ćete dobiti na Fakultetu za pomorstvo Kotor.
 2. Originalnu diplomu o položenom maturskom, odnosno stručnom ispitu koji se polaže eksterno po Zakonu o gimnaziji i Zakonu ostručnom obrazovanju.
 3. Originalna svjedočanstva o završenom I, II, III i IV razredu srednjeg obrazovanja. Strani državljani su dužni pokrenuti postupak o nostrifikaciji diploma.
 4. Biometrijsku lična kartu i njenu fotokopiju ili kopiju izvoda iz matične knjige rođenih i kopiju uvjerenja o državljanstvu.
 5. Ovjerenu kopiju diplome “Luča” ili njoj ekvivalentne diplome, diplomu (ili ekvivalentni dokument) o osvojenoj prvoj ili drugoj nagradi na državnom takmičenju srednjoškolaca.
 6. Strani državljanin podnosi i dokaz o poznavanju jezika na kome se izvode studije, izuzev u slučaju da je završio srednju školu na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori (srpski, bosanski, albanski i hrvatski jezik).
 7. Kandidati koji nemaju diplomu o položenom maturskom, odnosno stručnom ispitu koji se polaže eksterno po Zakonu o gimnaziji i Zakonu o stručnom obrazovanju, uz prijavu za upis podnose i izjavu da se prijavljuju i za polaganje testova, ukoliko žele da se izjednače sa kandidatima koji su polagali eksterni maturski odnosno stručni ispit.

V - Pravila upisa

Sve ostale detalje o upisu možete naći u Pravilniku o uslovima, kriterijumima i postupku upisa na osnovne studije Univerziteta Crne Gore, koji možete preuzeti sa donjeg linka.

Pitanja i nedoumice u vezi upisa možete ostaviti u vidu komentara na ovaj članak!

Attachments:
Download this file (izjava.docx)Izjava[Izjava o polaganju dopunskog testa]43 Kb
Download this file (Pravilnik o upisu - preciscen tekst.pdf)PU UCG[Pravilnik o upisu na UCG]260 Kb

Konkurs za upis u I godinu osnovnih studija 2015/16 - II upisni rok

Univerzitet Crne Gore
Raspisuje Konkurs za upis u prvu godinu osnovnih studija
za studijsku 2015/16 godinu - II upisni rok

Fakultet za pomorstvo Kotor

Studijski programi, tip i broj mjesta raspisanih Konkursom

Studijski program Predlog  
budžet
Samofina-  
nsiranje
    Menadžment u pomorstvu   0 2
    Pomorske nauke 0 11
    Pomorska elektronika (III diferencijalna godina) 0 19


Napomene:

 1. Prijave na Konkurs podnose se u ponedjeljak, 6. jula 2015. godine.
 2. Uz prijavu za upis kandidati podnose sljedeća dokumenta: originalnu diplomu o položenom maturskom, odnosno stručnom ispitu koji se polaže eksterno po Zakonu o gimnaziji i Zakonu o stručnom obrazovanju, originalna svjedočanstva o završenom I, II, III i IV razredu srednjeg obrazovanja, biometrijsku ličnu kartu ili kopiju izvoda iz matične knjige rođenih i kopiju uvjerenja o državljanstvu, ovjerenu kopiju diplome “Luča” ili njoj ekvivalentne diplome, diplomu (ili ekvivalentni dokument) o osvojenoj prvoj ili drugoj nagradi na državnom takmičenju srednjoškolaca. Strani državljanin podnosi i dokaz o poznavanju jezika na kome se izvode studije, izuzev u slučaju da je završio srednju školu na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori. Kandidati koji nemaju diplomu o položenom maturskom, odnosno stručnom ispitu koji se polaže eksterno po Zakonu o gimnaziji i Zakonu o stručnom obrazovanju, uz prijavu za upis podnose i izjavu da se prijavljuju i za polaganje testova, ukoliko žele da se izjednače sa kandidatima koji su polagali eksterni maturski odnosno stručni ispit.
 3. Testovi iz dva predmeta od značaja za savladavanje izabranog studijskog programa za kandidate koji nisu imali maturski, odnosno stručni ispit koji se polaže eksterno polažu se u utorak, 7. jula 2015.
 4. Upis kandidata i izdavanje uvjerenja izvršiće se zaključno sa četvrtkom, 9. julom 2015. godine. Upis studenata na Univerzitet Crne Gore bliže je uređen Pravilnikom o uslovima, kriterijumima i postupku upisa u I godinu studija. Pravilnik je objavljen na web site-u Univerziteta Crne Gore: www.ucg.ac.me.
 5. Visina školarine za studente koji sami snose troškove školovanja i strane studente utvrđena je posebnom Odlukom Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore.
 6. Stranac ima pravo upisa na studijske programe pod jednakim uslovima kao i crnogorski državljanin.

Odluka o plaćanju školarine na tri rate!

Odluka o plaćanju školarine na tri rate se nalazi u prilogu ispod.

Attachments:
Download this file (Odluka UOUCG 29 jun 2015.pdf)Odluka o plaćanju školarine u tri rate[Upravni Odbor UCG]414 Kb

Upis u prvu godinu osnovnih studija za studijsku 2015/16 godinu - I upisni rok

Što je potrebno za upis?

Obavještavaju se kandidati koji su stekli pravo na upis na neki od studijskih programa na Fakultetu za pomorstvo u Kotoru, da su prilikom upisa dužni dostaviti:

 1. Indeks i dvije fotografije (popuniti indeks svojim ličnim podacima i podacima o Fakultetu);
 2. Dva popunjena prijavna lista (ŠV 20, kupuju se u knjižari ili kopirnici, obavezno popuniti, tačno i čitko);
 3. Uplatnicu kao dokaz da je uplaćena školarina u iznosu od 250 € za studente koji plaćaju školarinu (samofinansirajući), na žiro račun Fakulteta: 510- 227-38;
 4. Uplatnicu kao dokaz da je uplaćen iznos od 6 € na ime studentskog samodoprinosa na žiro račun Studentskog Vijeća Fakulteta: 520-2464-55;
 5. Ljekarsko uvjerenje za pomorce (za upis na Fakultet), za studente studijskih programa Pomorske nauke, Nautika i Brodomašinstvo, za upis na Fakultet, iz Doma zdravlja Kotor, Bar, Podgorica ili Herceg Novi.

Kada i gdje se vrši upis?

Upis će se obavljati u utorak, 30. juna i srijedu, 1. jula 2015. godine u terminu od 9:00 do 15:00 sati, u Studentskoj službi Fakulteta za pomorstvo Kotor.

OBAVEZNO POGLEDATI ODLUKU O PLAĆANJU ŠKOLARINE NA TRI RATE!

Attachments:
Download this file (Odluka UOUCG 29 jun 2015.pdf)Odluka o plaćanju školarine u tri rate[Upravni Odbor UCG]414 Kb
//